Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Financovanie

Vitajte na stránke belzanskipriatelia.weblahko.sk v sekcii Financovanie

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

Pevnosť Belžanských priateľov

Toto je výsledok práce, ktorú sme vykonali spolu v našej obci.

Veríme, že bude tešíť nie len domácich, ale aj tých ktorí našu obec navštívia.

 

 

Budúcnosť dáva priestor na realizáciu ďalších projektov a plánov, o ktorých sa dozviete na tejto stránke. Nestačí len dobrý nápad, ochota niečo urobiť, čas na prípravu, 

ale podstatné sú aj  finančné prostriedky.

Tak ako iné subjekty aj naše združenie ako nezisková organizácia oslovilo svojich členov a priaznivcov pre získanie  2% z daní, ktoré mohol každý z nás poukázať do konca apríla tohto roku. 

A ako ešte inak získať peniaze na relizáciu?

 

Dary a granty

    Darovanie predstavuje dobrovoľný, slobodný úkon, ktorým darca poskytuje alebo sľubuje bezplatne prenechať obdarovanému dar, pričom obdarovaný tento dar alebo sľub prijíma. Pre darovanie je charakteristická bezplatnosť, čo znamená, že obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť nijakú protihodnotu daru. Darom môže byť čokoľvek od hnuteľných vecí, nehnuteľností, práva a majetkové hodnoty. Právnym základom je darovacia zmluva a jej pojmovými znakmi sú: predmet daru, bezplatnosť a dobrovoľnosť. Granty predstavujú nenávratné finančné čiastky, obvykle dostupné pre špecifické účely, ktoré sú poskytnuté po splnení stanovených kritérií. Jedným z hlavných faktov často spojených zo získaním grantu je spolufinancovanie, t. j. nutnosť vynaložiť taktiež svoje vlastné finančné prostriedky. Množstvo grantov je špecificky poskytovaných pre určitú lokalitu alebo región. Právnym základom je grantová zmluva alebo zmluva o poskytnutí grantu

zdroj: prehlad_organizacii_OV

 

 

Verejné zbierky

    Verejné zbierky predstavujú jeden z doplnkových zdrojov pre financovanie aktivít mimovládnych neziskových organizácií. Sú obvykle usporadúvané na získanie finančných prostriedkov od občanov a organizácií na vopred určený verejnoprospešný účel dobrovoľným poskytovaním príspevkov. Verejné zbierky sa konajú na miestach a v priestoroch všeobecne prístupných, resp. pri kultúrnych, športových a iných verejných podujatiach. Usporiadanie verejnej zbierky musí byť povolené, musí byť určený najmä účel zbierky, spôsob jej vykonávania, kedy a kde sa má konať. Zbierka sa môže konať „kasičkami“, zbieracími listinami, predajom predmetov (v predajnej cene ktorých bude zahrnutý aj príspevok na účel zbierky), resp. príspevok na tento účel môže byť zahrnutý vo vstupnom.

Právna úprava verejných zbierok je zahrnutá v zákone č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách a vo Vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 64/1973 Zb.

zdroj: prehlad_organizacii_OV

 

Dobrovoľníctvo

 

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu.

    Existuje niekoľko definícii dobrovoľníctva a dobrovoľníka dostupných v zahraničí i u nás. Vo všeobecnosti však môžeme tvrdiť, že dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je ten človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

    Vo Všeobecnej deklarácii o dobrovoľníctve (schválená Medzinárodnou asociáciou dobrovoľníckeho úsilia IAVE v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva 2001) sa hovorí, že dobrovoľníctvo:

                                • je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí;
                                • je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity;
                                • má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie;
                                • zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu;
                                • poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho                                   a pokojnejšieho sveta;
                                • prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií.

 

zdroj: dobrovoľníctvo.sk

 
TOPlist